psychodermatologia

Psychodermatologia jest stosunkowo nową dziedziną wiedzy z pogranicza dermatologii, psychologii i psychiatrii. Opisuje związki pomiędzy symptomatologią
dermatologiną a psychiatryczną. W ramach psychodermatologii klasycznie rozróznia się pierwotne i wtórne zaburzenia psychiczne. Ponadto do psychodermatologii wlącza się indukcję dermatoz poprzez zdarzęnia stresowe, udzial uciążliwych czynników subiektywnych, jak świądu w całokształcie choroby oraz zagadnienie psychofarmakologii i jakości życia pacjentów z chorobami skóry.
 

Uważa się. że aż do 30% pacjentów z przewlekłymi chorobami skóry przeżywa.problemy natury psychicznej. Wtórne zaburzenia psychiczne często Są wyrazem
nieakceptowania własnego wyglądu brakiem możliwości pogodzenia się z posiadania przewlekłej dermatozy.
 

 

Istnieje możliwość konsultacji ze specjalistą psychiatrą lub psychologiem